Haku

Selaa luetteloa

Suomen Akatemia (110) Onnettomuustutkintakeskus (103) Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (82) Tampere University Press (36) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (27) Teknologian kehittämiskeskus (27) Tilastokeskus (22) Suomi. Opetusministeriö (19) Alasuutari, Pertti (17) Pohjoismaiden ministerineuvosto (16) Valtion lääketieteellinen toimikunta (16) Eskola, Jari (15) Metsämuuronen, Jari (15) Hirsjärvi, Sirkka (14) Työterveyslaitos (14) Aho, Seppo (13) Helsingin yliopisto (13) Suomen ympäristökeskus (13) Taideteollinen korkeakoulu (13) Tommila, Päiviö (13) Eriksson, Katie (12) Eskola, Antti (12) Roos, J. P. (12) Sosiaali- ja terveysministeriö (12) Vetenskapsrådet (12) Vihma, Susann (12) European Commission. Directorate-General for Research (11) Haavio-Mannila, Elina (11) International Methelp (yhtiö) (11) Niiniluoto, Ilkka (11) Nuorisotutkimusseura (11) Syrjälä, Leena (11) Tiitta, Allan (11) Virtaranta, Pertti (11) Hakala, Juha T. (10) Helsingin kauppakorkeakoulu (10) Helsingin yliopisto. Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus (10) Knuuttila, Seppo (10) Koivunen, Anu (10) Nieminen, Hannu (10) Opetusministeriö (10) Peltonen, Matti (10) Suomen Akatemia. Valtion lääketieteellinen toimikunta (10) Suoranta, Juha (10) Tieteellisten seurain valtuuskunta (10) Toivonen, Timo (10) Uusikylä, Kari (10) Ylijoki, Oili-Helena (10) Allardt, Erik (9) Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (9) Heikkinen, Hannu L. T. (9) Kasvio, Antti (9) Kuusi, Matti (9) Maatalouden tutkimuskeskus (9) Nummenmaa, Anna Raija (9) Remes, Pirkko (9) Suomen kasvatustieteellinen seura (9) Suomen kuntaliitto (9) Suomi. Ympäristöministeriö (9) Tiede- ja teknologianeuvosto (9) Ympäristöministeriö (9) Alasoini, Tuomo (8) Hoikkala, Tommi (8) Jauhiainen, Tapani (8) Kivinen, Osmo (8) Leino-Kilpi, Helena (8) Lincoln, Yvonna S. (8) Metsäntutkimuslaitos (8) Palonen, Kari (8) Pantti, Mervi (8) Sihvo, Hannes (8) Sihvonen, Jukka (8) Sorvali, Irma (8) Suojanen, Päivikki (8) Suomi. Sosiaali- ja terveysministeriö (8) Turun yliopisto (8) Töttö, Pertti (8) Valtion tiede- ja teknologianeuvosto (8) Alapuro, Risto (7) Bryman, Alan (7) Denzin, Norman K. (7) Hautala, Jouko (7) Helve, Helena (7) Jokinen, Kimmo (7) Järvinen, Pertti (7) Kansaneläkelaitos (7) Kokkonen, Jüri (7) Kontula, Osmo (7) Kyrö, Paula (7) Niemi, Hannu (7) Nuorisotutkimusverkosto (7) Pentikäinen, Juha (7) Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu (7) Puuronen, Vesa (7) Ruohotie, Pekka (7) Siljander, Pauli (7) Sivenius, Pia (7) Snellman, G. R. (7) Starck, Christian (7) Suomen musiikkitieteellinen seura (7)