Haku

Keski-kirjastojen käyttösäännöt

Asiakas on sitoutunut noudattamaan näitä käyttösääntöjä ja niihin tehtäviä muutoksia asioidessaan kirjastossa, saadessaan kirjastokortin tai suostuessaan vastuuhenkilöksi. Kunnan oikeus laatia kirjastoon käyttösäännöt perustuu lakiin yleisistä kirjastoista (1492/2016).

Keski-kirjastot tarjoavat maksutta asiakkaiden käyttöön aineistokokoelmia, verkkoaineistoa, tietopalvelua, asiakastyöasemia, sekä työskentely- ja lukutiloja.

Asiakkaat voivat tehdä aineistosta varauksia ja hankintaehdotuksia.

Henkilökunta vastaa mielellään kirjaston toimintaan liittyviin kysymyksiin.

Kirjastokortti, asiakasrekisteri ja asiakkaan tietosuoja

Lainaamiseen ja joidenkin muiden palveluiden käyttämiseen tarvitaan kirjastokortti. Kirjastokortin saa kaikista Keski-kirjastojen toimipisteistä. Kirjastokortti annetaan jokaiselle, joka asiakkaaksi ilmoittautuessaan antaa kirjaston pyytämät tiedot ja todistaa henkilöllisyytensä valokuvalla ja henkilötunnuksella varustetulla henkilöllisyystodistuksella. Kirjastolla on oikeus rekisteröidä lainaajan henkilötunnus (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 679/2016 artiklan 6 kohta c ja Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016 ja Tietosuojalaki 1050/2018). Alle 15-vuotias tarvitsee täysi-ikäisen vastuuhenkilön saadakseen kirjastokortin.

Jokaisella kortinhaltijalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu. Tietosuojalain (1050/2018) mukainen rekisteriseloste on nähtävillä Keski-kirjastojen verkkosivuilla sekä kaikissa kirjastoissa. [Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999].

Kirjastokortti on henkilökohtainen:

 • Kortinhaltija sitoutuu korvaamaan vahingoittamansa, kadottamansa tai palauttamatta jättämänsä aineiston.
 • Kirjastoissa, joissa on työasemien hallintajärjestelmä, vain kortinhaltija voi käyttää korttia työasemille kirjautumiseen.
 • Asiakas on velvollinen ilmoittamaan nimi- tai osoitetietojen muutoksista.
 • Kortin katoamisesta on ilmoitettava viipymättä.
 • Asiakas ei ole vastuussa aineistosta, joka on lainattu kadonneella kortilla sen jälkeen kun ilmoitus kortin katoamisesta on tehty.
 • Kortinhaltija, sekä alle 15-vuotiaan kortinhaltijan vastuuhenkilö, on sitoutunut noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä.
 • Kirjastokortti voidaan myöntää kunnan määrittelemillä ehdoilla yhteisölle tai laitokselle. Yhteisökortista vastaa yhteisön nimeämä vastuuhenkilö.

Lainaaminen ja kirjaston käyttöoikeus

Keski-kirjastojen kirjastokortti käy kaikissa Keski-kirjastoissa. Keski-kirjastojen laina-ajoissa ja laina-rajoituksissa voi olla kirjastokohtaisia vaihteluja. Asiakas menettää lainausoikeutensa kaikissa Keski-kirjastoissa, jos hän jättää lainat palauttamatta tai maksut maksamatta. Lainauskielto päättyy, kun maksut on maksettu.

Aineistoa lainattaessa tulee ottaa huomioon, että

 • laina-aika päättyy eräpäivänä kirjaston aukioloajan päättyessä ja verkkokirjastossa vuorokauden vaihtuessa
 • lainoja voi uusia viisi kertaa, mikäli niistä ei ole varauksia
 • samanaikaisesti voi olla enintään 100 lainaa.

Kuvatallenteiden lainauksessa kirjastot noudattavat Kansallisen audiovisuaalisen instituutin mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikön asettamia ikärajoja [Kuvaohjelmalaki 710/2011]. Kirjasto ei vastaa lainatun aineiston tai käytetyn välineistön aiheuttamista vahingoista.

Kirjaston käyttäjä ei saa kirjastossa asioidessaan aiheuttaa häiriötä kirjaston muille käyttäjille eikä henkilökunnalle, eikä vaarantaa kirjaston viihtyisyyttä eikä turvallisuutta. Kirjaston henkilökunnalla on oikeus poistaa kirjaston tiloista henkilö, joka olennaisesti häiritsee muita asiakkaita tai kirjaston toimintaa tai vahingoittaa kirjaston omaisuutta. Tällaisesta toistuvasta häiritsevästä käyttäytymisestä seuraa kirjaston käyttöoikeuden menettäminen määräajaksi. Käyttökiellon päättää aina kunta hallintopäätöksenä ja se on kirjastokohtainen. Kestoltaan kielto voi olla enintään 30 päivää.

Verkkokirjaston käyttö

Verkkokirjasto toimii osoitteessa keski.finna.fi. Verkkokirjastossa asiakkaalla on käytössään kaikkien Keski-kirjastojen yhteinen aineistotietokanta. Kirjastokortin numerolla ja PIN-koodilla asiakas voi nähdä omat käyttäjätietonsa ja lainansa, uusia lainoja, tehdä ja perua varauksia sekä päivittää käyttäjätietojaan.

Asiakas saa kirjastossa tai verkkokirjastossa ilmoittamaansa sähköpostiin muistutuksen lähestyvästä eräpäivästä. Kirjasto ei ole vastuussa sähköisten ilmoitusten perillemenosta.

Maksut

Keski-kirjastoissa käytössä olevat maksut vaihtelevat kunnittain. Tiedot maksuista, myöhästymisilmoitusten lähettämisestä ja aineistojen korvaamisesta kerrotaan kunkin kirjaston internetsivuilla tai esitteissä.

Kaikissa Keski-kirjastoissa

 • 10 euron velkasaldosta seuraa lainauskielto
 • kerran vuodessa pienempikin velkasaldo on maksettava kokonaan.

© Keski-kirjastot 2021

HUOM! Kirjastoilla voi näiden yhteisten käyttösääntöjen lisäksi olla kuntakohtaisia täydentäviä käyttösääntöjä ja maksuja, joista tarkemmin kirjastojen omilla verkkosivuilla. Linkkejä niihin on koottu Info-sivulle kohtaan Maksut.

Keski-kirjastot logo